Coordinació d’APIMAs

FAPA Mallorca estam convinçuts que el treball en xarxa és la única manera de poder desenvolupar de manera real i efectiva el paper de les associacions de famílies. Una xarxa activa i coordinada entre les AFA que ajudi a millorar la  feina que feim, compartir experiències i aprofitar les sinergies que es produeixen. Amb aquest objectiu, vos oferim formar part del Projecte de Coordinació d’AFA.

OBJECTIUS

  1. Fomentar la coordinació entre les APIMA de cada zona.

  2. Crear un canal de comunicació entre les APIMA de tota Mallorca.

  3. Millorar la comunicació entre les APIMA i FAPA Mallorca.

 

FUNCIONAMENT

 1. S’ha dividit Mallorca en zones de coordinació que agrupen AFAs que poden tenir alguna relació funcional.
 2. A cada zona existeix un grup de missatgeria amb un o més representants de cada AFA.
 3. Cada grup té nomenat un coordinador o coordinadora de zona.
 4. Tots els coordinadors de zona formen part del grup de coordinació de Mallorca

Cada zona serà completament autònoma i el funcionament del seu grup el determinaran els mateixos integrants: compartir informació i experiències, realitzar consultes, proposar accions, coordinar la participació als Consells Escolars Municipals. La majoria de vegades els problemes d’una associació són els mateixos de les altres, i les solucions també seran molt semblants. 

Des de FAPA Mallorca no posam cap condició per formar part d’aquests grups, ja siguin federades o no, públiques, concertades o privades. L’objectiu final és que els grups siguin prou amplis i representatitus dels centres de la zona.

COORDINADORS DE ZONA

Per a cada zona proposam un coordinador o coordinadora per:

  • formar part del grup amb tots els coordinadors de zona de Mallorca i fer d’enllaç amb la seva zona,
  • compartir la informació que consideri adient amb la seva zona,
  • compartir iniciatives de la seva zona amb el grup de coordinadors,
  • dinamitzar, en la mesura del que sigui possible, la participació del seu grup de zona,
  • mantenir actualitzat el seu grup, amb el suport de FAPA,
  • proposar i ajudar a la millora de la coordinació entre AFA.

ZONES DE COORDINACIÓ

CRITERIS 

A les zones proposades s’ha cercat que existeixi una relació entre les associacions, i que tenguin un tamany adient per permetre una participació activa i dinàmica. La zonificació actual, que  és flexible i es canvia si les pròpies AFA així ho consideren.necessaris, s’ha creat partint de dos criteris:

 1. Geogràfic: moltes zones coincideixen amb un municipi o dos municipis colindants.
 2. Municipis amb adscripció al mateix IES: habitualment municipis petits, amb un sol centre educatiu, però que els seus fills van o aniran al mateix institut de secundària.

Si estau interessats en coordinar algun grup nou o formar part d’un existent, emplenau el següent formulari o enviau un correu a suport @ fapamallorca.org

  Estic interessat/da en:

  APIMA (obligatori)

  Municipi (obligatori)

  Correu electrònic (obligatori)

  Persona de contacte (obligatori)

  Telèfon

  Comentari