Coordinació d’APIMAs

FAPA Mallorca estam convinçuts que el treball en xarxa és la única manera de poder desenvolupar de manera real i efectiva el paper de les associacions de famílies. Una xarxa activa i coordinada entre les APIMA que ajudi a millorar la feina que feim, compartir experiències i aprofitar les sinergies que es produeixen. Amb aquest objectiu vàrem engegar a finals del curs 2017-18 una prova pilot del Projecte de Coordinació d’APIMAs.

Al llarg dels anys s’han donat iniciatives de coordinació a diferents zones, amb estructura i funcionament divers. Algunes per un motiu concret que ha unit les associacions, o impulsades per persones que creuen en el potencial del col·lectiu, generalment d’àmbit municipal. Partint d’aquestes realitats i del convenciment de que només junts arribarem enfora, ens plantejam organitzar i potenciar aquestes estructures amb la intenció de donar sostenibilitat a les que ja existeixen, ampliar-les a les zones on no s’han creat i aprofitar aquesta estructura per millorar la comunicació entre FAPA Mallorca i les APIMA.

El projecte no pretén afegir tasques a les moltes que ja tenim les associacions, sinó crear canals de comunicació organitzats per ser utilitzats en els moments necessaris i de la manera que es determini.

OBJECTIUS

L’objectiu del projecte es planteja a tres nivells:

  1. Fomentar la coordinació entre les APIMA de cada zona.
  2. Crear un canal de comunicació entre les APIMA de tota Mallorca.
  3. Millorar la comunicació entre les APIMA i FAPA Mallorca.

DESENVOLUPAMENT

Amb la intenció de simplificar el projecte, l’eina de comunicació entre els grups prevista inicialment és un xat que se pot complementar amb un grup de correu, o el que cada grup consideri necessari. La seva idoneïtat s’avaluarà en acabar el primer curs, com tot el projecte.

Hi ha previstes dues fases, que en alguns casos seran simultànies:

  1. Crear un grup de coordinadors i coordinadores de zona amb la Junta directiva de FAPA.
  2. Promoure la creació de grups de coordinació entre totes les APIMA de cada zona, amb la participació dels coordinadors. A les zones on aquests grups ja existeixen, aquests s’aprofitaran o s’ampliaran.

Cada zona serà completament autònoma i el funcionament del seu grup el determinaran els mateixos integrants: compartir informació i experiències, realitzar consultes, proposar accions, coordinar la participació als Consells Escolars Municipals… La majoria de vegades els problemes d’una associació són els mateixos de les altres, i les solucions també seran molt semblants.

CRITERIS

Per a la proposta de zonificació inicial s’ha partit de dos criteris: el geogràfic i el d’adscripció a IES. En molts de casos són coincidents, en altres el criteri d’adscripció supera els límits geogràfics municipals, i en alguns altres es donen solapaments entre zones. La configuració final la decidiran les pròpies APIMA, de la manera que sigui més “natural” per a la seva coordinació, atenent a la flexibilitat i dinamisme necessaris.

Des de FAPA Mallorca no posam cap condició a les APIMA per formar part d’aquests grups, ja siguin federades o no, públiques, concertades o privades. L’objectiu final és que siguin prou amplis i representatitus dels centres de la zona.

COORDINADORS

Per a cada zona proposam un, o més, coordinadors o coordinadores amb les següents funcions:

  • crear el grup de zona i/o mantenir actualitzats els contactes
  • informar a FAPA Mallorca del nom de les APIMA que formen el grup
  • formar part del grup de coordinació de Mallorca, amb tots els altres coordinadors de zona i membres de la Junta de FAPA Mallorca
  • reenviar la informació del seu grup de zona al grup de coordinació i viceversa, quan ho consideri adient
  • fer propostes de millora al projecte

Els coordinadors rebran suport, si la necessiten, per a la gestió del seu grup de zona.

PROPOSTA DE ZONIFICACIÓ

Si estau interessats en coordinar algun grup nou o formar part d’un existent, emplenau el següent formulari o enviau un correu a suport @ fapamallorca.org

  Estic interessat/da en:

  APIMA (obligatori)

  Municipi (obligatori)

  Correu electrònic (obligatori)

  Persona de contacte (obligatori)

  Telèfon

  Comentari