«

»

juny 28 2023

PAGAR MATRÍCULA A L’ESCOLA? WTF!!

Cada curs ens trobam amb casos així, demanar el justificant de pagament de la “matrícula” com a requisit per a la matriculació a un centre sostingut amb fons públics, ja sigui públic o concertat. La Llei Orgànica d’Educació, i totes les seves posteriors modificacions, deixa molt clar que no es pot imposar a les famílies l’obligació de cap tipus de pagament, i que són les Administracions educatives les que han de dotar els centres dels recursos necessaris:

El curs passat vàrem tenir una reunió amb les DG de Comunitat Educativa, Planificació, ordenació i centres i amb el Departament d’Inspecció Educativa per tractar aquest tema, i es va enviar una nota informativa als centres aclarint que:

 • s’ha d’informar de manera clara que es tracta d’aportacions voluntàries per a activitats escolars. No se poden anomenar com a “matrícula” ni “quota”,
 • s’ha d’informar dels conceptes als que va destinada aquesta aportació,
 • si el centre ha de demanar una aportació superior als imports màxims publicats a les instruccions per al curs 23/24 (punt 4.1.3,. pàg 16), s’ha d’especificar la justificació i destinació de l’aportació, i és necessària l’aprovació del Consell Escolar.
 • el destí d’aquestes aportacions han de ser activitats escolars generals, com material comú d’aula o sortides; si s’inclouen altres conceptes han d’estar detallats,
 • cap alumne pot rebre cap tipus de pressió perquè la seva família no hagi pagat aquesta APORTACIÓ VOLUNTÀRIA.

Entenem la necessitat dels centres, però el seu finançament no pot anar, en cap cas, a càrrec de les famílies, les quals ja fan despeses importants cada curs.

Artículo 88. Garantías de gratuidad

 • Artículo 88. Garantías de gratuidad
  1. Para garantizar la posibilidad de escolarizar a todos los alumnos sin discriminación por motivos socioeconómicos, en ningún caso podrán los centros públicos o privados concertados percibir cantidades de las familias por recibir las enseñanzas de carácter gratuito, imponer a las familias la obligación de hacer aportaciones a fundaciones o asociaciones ni establecer servicios obligatorios, asociados a las enseñanzas, que requieran aportación económica por parte de las familias de los alumnos. […]
  2. las Administraciones educativas dotarán a los centros de los recursos necesarios para hacer efectiva la gratuidad de las enseñanzas que en esta ley se declaran gratuitas… […]

Extracte Instruccions 23/24

 • 4.1.3 En relació amb la gestió econòmica dels centres, els preus màxims que es poden aplicar a les aportacions dels alumnes per a activitats escolars són els següents:
  • Educació infantil: 53 €.
  • Educació primària: 38 €.
  • Educació secundària obligatòria: 38 €.
  • Batxillerat: 38 €.
  • Cicles formatius de grau bàsic: 38 €.
  • Cicles formatius de grau mitjà: 53 €. En cas de matrícula per mòduls, es divideix aquesta quantitat pel nombre de mòduls que hi ha al curs.
  • Cicles formatius de grau superior i ensenyaments artístics: 91 €. En cas de matrícula per mòduls, es divideix aquesta quantitat pel nombre de mòduls que hi ha al curs.
  • Formació professional a distància: 10 €/mòdul.
  • IEDIB (Batxillerat i preparació PBAU a distància): 25 €
  • Els alumnes de batxillerat ordinari que també es matriculen a l’IEDIB (programa Xarxa), no han de fer cap aportació.

Aquestes aportacions tenen caràcter voluntari, d’acord amb l’article 88 de la Llei orgànica 2/2006.

Si de manera excepcional es generen al centre unes despeses que les aportacions màximes dels alumnes no poden compensar, els centres podran demanar-ne un increment a la Secretaria General, […]. Per autoritzar aquest increment s’ha de tenir en compte el romanent existent corresponent a les famílies i el que disposa el centre per a despeses de funcionament. S’entén per romanent de famílies el saldo de les aportacions per activitats escolars i del programa de finançament de material didàctic llibres i altres.[…] les famílies en risc social estaran exemptes del pagament d’aquestes aportacions. Els centres han de procurar facilitar als alumnes d’aquestes famílies el material escolar necessari per seguir l’activitat educativa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Pots usar aquestes HTML etiquetes i atributs: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>