«

»

set. 07 2021

MESURES COVID19 CURS 2021/22

Les mesures COVID-19 per al curs 2021/22 i els annexos corresponents han estat publicats a la Resolució conjunta del conseller d’Educació i Formació Professional i de la consellera de Salut i Consum de 4 de juny de 2021, modificada per la Resolució de 10 de setembre, i per la Resolució d’1 d’octubre, de les quals vos en destacam alguns aspectes i els principals canvis que ens afecten més directament, així com les demandes que hem realitzat des de FAPA Mallorca, segons acords de l’assemblea general de 28 de maig de 2021.

A la web de la Conselleria trobareu les darreres versions dels annexos als quals feim referència a continuació:

 • Es plantegen 2 escenaris en funció del nivell d'alerta de cada territori:
  • Nova normalitat (nivell d'alerta 0), nivells d'alerta 1 i 2.
  • Nivells d'alerta 3 i 4.
 • La indicació de canvi d'escenari l'establiran les autoritats sanitàries i el canvi es mantindrà com a mínim durant dues setmanes fins que es torni a avaluar.
 • Els escenaris es revisaran durant el primer trimestre del curs i les mesures s'ajustaran a la baixa o es faran més exigents, segons avanci la vacunació de l'alumnat i d'acord amb la valoració que facin de l'evolució de la pandèmia les autoritats sanitàries.
FAPA Mallorca demanam
 • coherència de les mesures COVID a l’àmbit educatiu amb les aplicades a nivell general i a altres àmbits; els centres educatius han de ser segurs però les mesures han d’estar justificades i en consonància amb la vida que realitza l’alumnat fora d’ells;
 • i mecanismes concrets i definits de flexibilització de les mesures segons condicions epidemiològiques, com han establert per a l’ús de mascaretes.
 • Els centres educatius han de revisar i actualitzar durant el mes de juny de 2021 el pla de contingència, d'acord amb els escenaris plantejats.
 • La revisió i actualització del pla de contingència ha de ser impulsada i coordinada pels equips directius dels centres públics i la titularitat dels altres centres i hi ha de participar tot el professorat.
 • Als centres públics el pla de contingència ha de comptar amb l'aprovació del claustre i del consell escolar.
FAPA Mallorca demanam que els plans de contingència siguin públics i que se comparteixin i comuniquin a les famílies.
 • Es recuperen les ràtios habituals i es desdoblaran els grups de més de 25 alumnes.
 • Dins les aules no s’haurà de mantenir de manera estricta la distància entre alumnes; fora de les aules es mantindrà 1,5 m entre persones, inclòs el temps de pati.
 • L'ús de mascareta és obligatori en tot moment en el cas dels adults i els alumnes majors de sis anys, independentment de la distància, excepte en els supòsits ja previstos.
 • Es reprèn la modalitat d'educació combinada entre centre ordinari i d'educació especial; els alumnes d'aules UEECO i ASCE podran participar en les activitats del grup ordinari.
 • Es recuperen les funcions dels docents especialistes i de suport.
FAPA Mallorca demanam que es recuperi tota l’atenció educativa a alumnat amb necessitats educatives perduda durant el curs 20/21 i que se millori la seva inclusió als centres ordinaris, així com que se revisi l'ús de les mascaretes, dins i fora de l'aula, tan aviat com les condicions sanitàries ho permetin.
Mesures generals:
 • L'ús de mascareta és obligatori en tot moment, independentment de la distància, excepte en els supòsits ja previstos.
Escenari amb nivells d’alerta 0, 1 o 2:
 • Dins les aules la distància entre alumnes serà d’1,2 m (la capacitat se calcularà dividint el m2 de l’aula per 1,44 m2 per persona).
 • L’ensenyament a tots els nivells serà presencial; la semipresencialitat no pot ser una opció per falta d’espais o recursos).
 • La distància fora de les aules serà d’1,5 m entre persones, inclòs el temps de pati
Escenari amb nivells d’alerta 3 o 4:
 • Dins les aules la distància entre alumnes serà d’1,5 m (la capacitat se calcularà dividint el m2 de l’aula per 2,25 m2 per persona).
 • Excepcionalment, i només en cas que no es puguin complir les mesures de seguretat, es pot passar a la semipresencialitat en dies alterns a partir de tercer d'ESO. En aquest escenari, sempre que sigui possible, es mantindrà la presencialitat de l'alumnat de 2n de batxillerat.
FAPA Mallorca demanam que es garanteixi la presencialitat a tot Secundària si s’arriba als nivells d’alerta 3 i 4, no únicament 1r i 2n ESO; aquesta presencialitat se pot aconseguir amb els recursos humans i d’espais suficients, així com amb els canvis organitzatius necessaris, com torns d’horabaixa.  
 • L'ús de mascareta és obligatori en tot moment en el cas dels adults i els alumnes majors de sis anys, excepte en els supòsits ja previstos.
 • Per poder modificar amb agilitat l'ús de la mascareta, es regularà d'acord amb les indicacions de les autoritats sanitàries mitjançant unes instruccions específiques del director general de Planificació, Ordenació i Centres.
FAPA Mallorca demanam que es revisi l'ús de les mascaretes, dins i fora de l'aula, tan aviat com les condicions sanitàries ho permetin, prioritzant el benestar i la seguretat d'infants i joves.
 • Es pot destinar els 3 primers dies a l’acollida de l’alumnat (5 dies per a centres de més de 600 alumnes) a fi de garantir que els alumnes coneixen i entenen bé les mesures contingudes en els protocols abans d’iniciar les activitats lectives.
 • Es pot reduir la durada de les sessions de classe per poder fer entrades i sortides esglaonades i mantenir l’horari general del centre. En l’educació infantil, l’educació primària i l’educació especial es podran reduir de tal manera que el centre pugui disposar de 30 minuts diaris a aquest efecte. En l’educació secundària les sessions poden passar dels 55 minuts establerts a 50.
 • Les famílies poden accedir al centre complint sempre les mesures de prevenció i higiene, excepte en els casos d’aïllament o símptomes compatibles amb la COVID-19.
 • A l'etapa d'educació infantil, durant els períodes d'adaptació, les famílies podran romandre dins les aules de manera controlada i respectant l'organització prevista pel centre i el seu pla de contingència.
 • Les activitats organitzades per l’associació per a adults (assemblees, juntes…) només tenen les restriccions generals aplicades a aquest tipus d’activitats.
La Conselleria ens ha informat que el centre s’ha de fer càrrec de l’alumnat que les seves famílies els hagin de deixar o recollir a l’horari habitual, sempre que sigui per causa justificada.  
 • Els alumnes han de mantenir sempre la distància física d'1,5 m, excepte si pertanyen al mateix grup de convivència estable.
 • L’alumant major de 6 anys ha de dur mascareta en tot moment.
 • Es poden utilitzar espais que posteriorment el centre hagi d’utilitzar, que s’haurà de netejar i ventilar després del servei.
FAPA Mallorca demanam que es garanteixi la disponibilitat dels espais necessaris per organitzar aquest servei per a totes les famílies que el necessitin.  
 • Es permet realitzar activitats amb més d’un grup de convivència estable (aclariment pendent de publicació).
 • Si l'activitat es realitza en un aula del centre educatiu (idiomes, Informàtica, etc.), s’ha de mantenir la distància d'1,5 m entre les persones i entre les taules. Si l'activitat es desenvolupa en un espai del centre que posteriorment usaran altres alumnes, s'ha de ventilar.
 • Per a les activitats realitzades a l’aire lliure, les mesures de distància i mascareta s’equipararan al que s'estableix a l’annex 11 i per a les activitats esportives o de lleure equivalents, malgrat la recomanació sigui dur la mascareta en tot moment i mantenir el 1,5 m de distància (aclariment pendent de publicació).
 • En el cas d'activitats amb la participació de famílies (espais familiars, espais de joc, tallers...) s'ha de respectar la capacitat del recinte i els adults han de respectar les mesures de seguretat i higiene establertes per aquesta Resolució.
FAPA Mallorca demanam que no es posin impediments a l’organització d’aquestes activitats, amb les mesures sanitàries necessàries, per ajudar a la normalització de l’educació i el benestar de l’alumnat.  
 • El consum s'ha de fer seient a taula i mantenir 1,5 m de distància entre tots els alumnes, excepte dins els grups de convivència estable d’Educació Infantil.
 • Els alumnes que no pertanyen al mateix grup estable de convivencia, s'han de disposar mirant d'evitar el contacte cara a cara.
 • La distància física entre les taules una vegada que estan ocupades ha de ser d'1,5m.
 • Es podran utilitzar les aules mateixes per menjar, i, en aquest cas, servir el menjar amb la utilització de carros amb safates (si és possible amb carros calents).
 • Es mantindran els ajuts extraordinaris per a monitors addicionals necessaris per aplicar les mesures COVID, de manera que no es produeixi un increment de preu per a les famílies.
 • S’han publicat els ajuts individuals de menjadors, que se poden sol·licitar fins dia 17 de setembre. Teniu tota la informació a fapamallorca.org/ajuts-menjador-21-22.
FAPA Mallorca demanam que es garanteixin els espais necessaris per recuperar el nombre habitual d’usuaris. Els menjadors són espais de salut i educació, garantia d’alimentació saludable i, amb la previsible recuperació econòmica, el proper curs seran imprescindibles per a moltes més famílies..  
 • A l’escenari dels nivells d’alerta 3 i 4, es caracteritza per:
  • Possible ensenyament semipresencial a partir de 3r d'ESO.
  • Horari setmanal de classes totals o parcials en streaming.
  • Ensenyament a distància per si es dóna el cas excepcional que s'hagi de suspendre I'activitat lectiva presencial.
 • Activació del compte de GESTIB per a les famílies que no en disposin.
 • Centralització de tota la comunicació centre-alumne i centre-familia en el GestIB, els correus corporatius (del centre o @educaib.eu) i el web del centre.
 • Formació de famílies:
  • Disseny d'activitats o recursos i formació per acompanyar a les famílies.
  • Implicació de les associacions de famílies i els membres del consell escolar en aquestes activitats.
  • Especificació de tot el que es planifiqui (temporalització, responsables, etc.) en el pla digital de contingencia del centre
 • Equipament tecnològic
  • Conveniencia d'evitar l'adquisició massiva i precipitada de dispositius.
  • Previsió de les necessitats per a I'ensenyament semipresencial (càmeres per enregistrar les classes, auriculars…)
  • En el cas que el centre opti per emprar com a recurs un dispositiu individual concret, acord per majoria del claustre i del consell escolar del compromís de despeses de les famílies.
  • Facilitació per part del centre de diverses formes de finançament per a I'obtenció dels dispositius concrets suggerits pel centre.
  • Permís, per part del centre, de I'ús dels dispositius propis de les famílies, sempre que aquests reuneixin els requisits tècnics i de compromís d'ús definits pel centre.
  • Coordinació dels centres adscrits (Primària i Secundària) per escollir la compra i ús d'un mateix dispositiu o la seva compatibilitat.
  • Detecció de necessitats d'alumnat vulnerable (sense dispositiu a casa i/o connectivitat).
FAPA Mallorca demanam: 
 • No permetre als centres projectes de digitalització a costa de la inversió econòmica de les famílies, fent passes enrere vers la gratuïtat de l’educació.
 • Que s’emetin instruccions concretes i clares indicant que la compra de dispositius digitals no és obligatòria,
 • Que s’informi a les famílies que s’accepta l’ús de dispositius propis de la família compatible i que aquests han de ser tècnicament justificables,
 • Que cap alumne sigui discriminat de cap activitat per no disposar d’aquest dispositiu.
 • Que Inspecció Educativa vetlli perquè la implantació d’aquests projectes digitals respetin aquests principis i no haver d’actuar només basant-nos en les queixes formals de les famílies.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Pots usar aquestes HTML etiquetes i atributs: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Segueix-nos

Rep els articles nous al teu correu-e: