«

»

ag. 28 2020

Ajuts per a despeses APIMAs 2019-20

En data 27 d’agost s’ha publicat al BOIB núm. 148  la convocatòria d’ajuts per a despeses de funcionament i activitats de les associacions de pares i mares d’alumnes (APIMA) i les associacions d’alumnes (AA)

Els ajuts s’atorgaran per les despeses realitzades entre l’1 de setembre de 2019 i el 31 d’agost de 2020.

Podeu trobar tant la convocatòria com tota la informació i annexos a http://www.caib.es/sites/serveidecomunitateducativa/ca/ajuts_per_apimas/

Si al vostre centre hi ha Associació d’Estudiants els podeu avisar perquè se puguin beneficiar dels ajuts que es troben a la mateixa convocatòria.

 

Us adjuntam la convocatòria i destacam algunes informacions importants:

TERMINIS

 • SOL·LICITUDS: de l’1 al 15 de setembre de 2020 (Annex 2A)
 • JUSTIFICACIÓ DE LES DESPESES: abans de l’1 octubre de 2020 (NOTA: al BOIB indica al punt 11 abans del 16 de setembre, però la Conselleria ens ha confirmat que és una errada que es corregirà a una nova publicació la setmana vinent)

DESPESES JUSTIFICABLES

 • Es poden presentar despeses que s’hagin produït o estiguin previstes entre l’1 de setembre de 2019 i el 31 d’agost de 2020 (Annex 3)
 • Si demanau ajuts al vostre Ajuntament, teniu en compte que les despeses presentades no es poden solapar a les dues sol·licituds.
 • En una primera fase, els ajuts seran d’un màxim de 348,83 € per APIMA.
 • En una segona fase, en el cas que l’import distribuït sigui inferior al crèdit de la convocatòria, se repartirà el total del crèdit entre tots els sol·licitants que superin els 348,83 € justificats, de forma proporcional.
 • Les despeses subvencionables (*) s’hauran de justificar tal i com s’indica al punt 11.2 de la Resolució.
 • La quota de la federació és subvencionable; s’accepta com a justificant el rebut del pagament bancari.

En qualsevol cas, llegiu quins són els documents a presentar abans de l’1 d’octubre de 2020.

REQUISITS

 1. Les APIMA han d’estar legalment constituïdes i registrades al cens de la Conselleria d’Educació i Universitat. Trobareu tota la informació i procés a seguir per a la inscripció al Cens de la Conselleria d’Educació al següent enllaç: https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/194895/

SOL·LICITUDS

 1. La sol·licitud (Annex 2A) ha d’anar acompanyada de la documentació següent, original o còpia compulsada:
 2. Relació i pressupost de les despeses de funcionament i de les activitats objecte de subvenció (*) de l’associació del període de la subvenció. (Annex 3)
 3. Una fotocòpia del DNI del representant legal.
 4. Una fotocòpia del NIF o la targeta d’identificació fiscal de l’associació, federació o confederació.
 5. Una declaració relativa als ajuts o subvencions de la Conselleria d’Educació i Universitat o d’altres departaments, unitats de qualsevol administració, ens públic o entitat privada, rebudes o sol·licitades per a les mateixes activitats (Annex 4).
 6. Una declaració responsable de la veracitat de les dades bancàries o un certificat bancari.
 7. Una declaració de no incórrer en cap de les prohibicions establertes en l’article 10 del text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre (Annex 5).
 8. Una declaració responsable de compliment de les obligacions que estableix l’article 11 de l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura d’1 de juliol de 2009 (annex 9).

Si la sol·licitud es lliura en un lloc que no és el Registre de la Conselleria d’Educació i Universitat, es recomana enviar per fax, al número 971 17 69 58, el full amb el segell d’entrada dins termini al Servei de Comunitat Educativa durant les 24 hores següents al lliurament.

(*) DESPESES SUBVENCIONABLES

Es consideren despeses subvencionables les que, de manera indubtable, responguin a la natura de l’activitat subvencionada, que és el suport i el manteniment d’associacions de pares i mares d’alumnes. Entre altres despeses, són subvencionables les següents:

 • Despeses de material fungible.
 • Despeses de telèfon i altres mitjans de comunicació.
 • Despeses de lloguer del local.
 • Despeses d’energia.
 • Despeses de premsa, revistes i altres publicacions.
 • Despeses de comissions bancàries.
 • Assegurances.
 • Quotes de les federacions.
 • Activitats de formació.
 • Despeses administratives (nòmines, IRPF, Seguretat Social…)

JUSTIFICACIÓ

La justificació de les despeses incloses a la sol·licitud (punt 11 de la resolució) se pot presentar de dues maneres:

 1. juntament amb la sol·licitud, de l’1 al 15 de setembre de 2020
 2. per separat de la sol·licitud, abans de dia 1 d’octubre de 2020

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Pots usar aquestes HTML etiquetes i atributs: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>