«

»

maig 03 2018

AJUTS PER A APIMA 2017-18

Tal i com informàrem a l’Assemblea dissabte passat, s’ha publicat la convocatòria d’ajuts per a despeses de funcionament i activitats de les associacions de pares i mares d’alumnes (APIMA) i les associacions d’alumnes (AA), al BOIB del 28/04/2018.

Com a novetat respecte a la convocatòria anterior, es poden presentar les despeses del curs 2017-18, és a dir des de l’1 de setembre de 2017 fins 31 d’agost de 2018.

També, com a resultat de les al·legacions que hem presentat les federacions, en aquesta convocatòria els ajuts podran superar els 800€ inicials, si queda crèdit sense repartir.

Podeu trobar tant la convocatòria com tota la informació i annexos a:

Les Associacions d’Estudiants també estan incloses en aquesta convocatòria, pel que si en el vostre centre n’hi ha, avisau-los perquè se’n puguin beneficiar.

Destacam algunes informacions importants:

TERMINIS

 • SOL·LICITUDS: fin 19 de maig de 2018
 • JUSTIFICACIÓ de les despeses: fins 14 de setembre de 2018

DESPESES I IMPORTS JUSTIFICABLES

 • Es poden presentar despeses que s’hagin produït o estiguin previstes entre l’1 de setembre de 2017 i el 31 d’agost de 2018. (Annex 3) Això vol dir que podeu presentar la relació de despeses ja realitzades més la quantitat de les despeses que teniu previstes fins dia 31 d’agost de 2018.
 • Si demanau ajuts al vostre Ajuntament, teniu en compte que les despeses presentades no es poden solapar a les dues sol·licituds.
 • En una primera fase, els ajuts seran d’un màxim de 800€ per APIMA.
 • En una segona fase, se repartirà el romanent del total de l’ajut de manera proporcional als imports justificats, entre les APIMA que presentin despeses per un import superior als 800€.
 • Les despeses subvencionables (*) s’hauran de justificar presentant còpia compulsada de les factures o nòmines i del justificant de pagament  (Veure punt 11 de la resolució).
 • La quota de la federació és subvencionable; l’anterior convocatòria s’acceptà com a justificant el rebut del pagament bancari.
 • Els extractes bancaris es poden presentar com a justificants de pagament, però han d’estar segellats pel banc.

REQUISITS

 • Les APIMA han d’estar legalment constituïdes i registrades al cens de la Conselleria d’Educació i Universitat.

SOL·LICITUDS

La sol·licitud (Annex 2) ha d’anar acompanyada de la documentació següent, original o còpia compulsada:

 1. Relació i pressupost de les despeses de funcionament i de les activitats objecte de subvenció (*) de l’associació entre l’1 de setembre de 2017 i el 31 d’agost de 2018. (Annex 3)
 2. Una fotocòpia del DNI del representant legal.
 3. Una fotocòpia del NIF o la targeta d’identificació fiscal de l’associació, federació o confederació.
 4. Una declaració relativa als ajuts o subvencions de la Conselleria d’Educació i Universitat o d’altres departaments, unitats de qualsevol administració, ens públic o entitat privada, rebudes o sol·licitades per a les mateixes activitats (Annex 4).
 5. Una declaració responsable de la veracitat de les dades bancàries o un certificat bancari.
 6. Una declaració de no incórrer en cap de les prohibicions establertes en l’article 10 del text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre (Annex 5).

(*) DESPESES SUBVENCIONABLES

Es consideren despeses subvencionables les que, de manera indubtable, responguin a la natura de l’activitat subvencionada, que és el suport i el manteniment d’associacions de pares i mares d’alumnes. Entre altres despeses, són subvencionables les següents:

 • Despeses de material fungible.
 • Despeses de telèfon i altres mitjans de comunicació.
 • Despeses de lloguer del local.
 • Despeses d’energia.
 • Despeses de premsa, revistes i altres publicacions.
 • Despeses de comissions bancàries.
 • Assegurances.
 • Quotes de les federacions.
 • Activitats de formació.
 • Despeses administratives (nòmines, IRPF, Seguretat Social…)

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Pots usar aquestes HTML etiquetes i atributs: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>