«

»

febr. 16 2024

INFORME CEIB SOBRE EL DECRET D’ESCOLARITZACIÓ

Durant les darreres setmanes la comunitat educativa representada al CEIB hem estat revisant l’esborrany del nou decret d’escolarització que la Conselleria ha redactat, per substituir el decret 64/2019 actualment vigent. Després d’intenses sessions de debat, s’ha emès un informe que recull l’opinió de la majoria de la comunitat educativa, del qual volem destacar alguns punts que consideram molt importants.

  1. La dificultat de debatre la norma per la tramitació injustificada per via d’urgència
  2. La vulneració de les lleis d’educació amb la incorporació del punt per ser fill o fill d’antic alumne del centre
  3. La arbitrarietat del punt per proximitat a un centre adscrit al centre on es matricula
  4. La vulneració del principi d’equitat en l’adscripció del nivell 0-3 anys al superiors.

Via d’urgència

La tramitació de l’esborrany de decret per via d’urgència ha impedit dedicar el temps necessari per debatre en profunditat una norma tan important, i amb unes motivacions que no consideram justificades, a més de que no s’ha tramitat a les diferents meses de diàleg i negociació.

Criteris de baremació

Degut a la limitació de les places escolar ofertades, l’administració ha de regular l’elecció de centre educatiu per part de les famílies, basant-se en el principi d’equitat, i ho fa principalment amb dos mecanismes: 

  1. els processos d’escolarització equilibrada: per evitar percentatges desiguals entre centres d’alumnat amb NESE (necessitats especials de suport educatiu) 
  2. els criteris de baremació de les sol·licituds de plaça escolar: les lleis educatives estableixen que “no es podran establir criteris discriminatoris per raons de naixement, sexe, origen racial o ètnic, discapacitat, edat, malaltia, religió o  creences, orientació sexual o identitat de gènere o qualsevol altra condició o circumstància personal, econòmica o social.” (art. 84.3 Llei orgànica d’educació i art. 108.2 Llei 1/2022 d’educació de les Illes Balears)

Aquest esborrany ha recuperat com a criteri puntuable per a la baremació el fet de que el pare o mare hagi estat antic alumne del centre, que va ser eliminat en decrets anteriors precisament per ser un dels motius de discriminació esmentats. Des de FAPA Mallorca hem argumentat en multitud d’ocasions que ser fill d’antic alumne del centre és una circumstància personal, social i arbitrària que no justifica la discriminació positiva que implica atorgar una major prioritat en el procés d’escolarització. Al mateix temps, implica una discriminació negativa a la resta d’alumnat per una circumstància personal sense cap motiu justificat, vulnerant l’article 84.3 de la LOE i l’article 108.2 de la LEIB, generant desigualtat en l’accés a l’educació i contribuint a la segregació escolar.

De la mateixa manera, l’informe proposa l’eliminació del punt per proximitat del domicili o lloc de feina a un dels centres adscrits al centre educatiu on es matricula l’infant. Per exemple, això perjudicaria a famílies que viuen devora un centre de primària, front a altres que visquin devora l’institut o centre concertat adscrit, el qual pot estar a quilòmetres de distància.

Adscripció entre nivells d’educació infantil

Un altre aspecte molt important que l’informe recull és el referit a la possibilitat d’adscripció entre el 1r nivell d’educació infantil (0-3) i el segon nivell (3-6.). L’informe demana que s’inclogui una disposició transitòria que especifiqui que, “degut a la insuficient oferta de places del primer cicle d’educació infantil en el moment de la publicació d’aquest decret, no es podran autoritzar adscripcions entre el primer el segon cicle d’educació infantil fins que l’oferta educativa sigui universal i estigui garantit el dret d’accés per a qualsevol infant.”

En aquest moment no està garantit l’accés per a qualsevol infant a una plaça del primer cicle d’educació infantil d’un centre sostingut totalment o parcialment amb fons públics, degut a la insuficient oferta de places (actualment no arriba al 40% de les necessàries). Això implica que no totes les famílies que ho desitgin poden optar a una d’aquestes places. 

En aquesta situació, l’adscripció entre el primer i el segon cicle d’educació infantil suposarà una discriminació en l’accés al segon cicle entre les famílies que hi accedissin directament per adscripció i les què s’hi vulguin matricular directament. Es poden donar casos en els quals famílies amb una baremació superior podrien quedar excloses de l’accés a un centre, front a d’altres amb una baremació inferior que haurien accedit per adscripció. Aquest procés d’adscripció vulnerarà el principi d’equitat en l’escolarització i el dret a una plaça escolar que recull l’article 2 del mateix decret.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Pots usar aquestes HTML etiquetes i atributs: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>